Dobrovoljno vatrogasno društvo Gornja Stubica

DOBROVOLJNO
VATROGASNO DRUŠTVO
GORNJA STUBICA

Predsjednik: Marko Klanjčić mob. 098 793 835
Dopredsjednik: Mladen Škudar mob. 098 30 57 84
Tajnik: Stjepan-Svemirko Čekolj mob.098 281 467
Blagajnik:Ivica Sekalec 098 196 78 55
Zapovjednik:Marko Frajtak mob.098 754 150
Zamjenik zapovijednika:Krešimir Znika mob. 098 18 62 416

e-mail: dvdgornjastubica@gmail.com

112 je jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj, a dostupan je iz svih javnih telefonskih mreža bez naknade.
Osim navedenog broja hitne službe u uporabi su i pozivni brojevi hitnih službi u skladu s postojećim Planom numeriranja i to:
192 - policija
93 - vatrogasci
94 - hitna pomoć
112- dusz
1987 - Hrvatski autoklub

Svi brojevi hitnih službi dostupni su s bilo kojega telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice.


U SLUČAJU DA ZAMIJETITE POŽAR

ODMAH NAZOVITE 93 A SVE OSTALO UČINIT ĆE VATROGASCI
O POŽARU MOŽETE DOJAVITI I NA BROJ TELEFONA 112

VRLO JE VAŽNO

NAVESTI TOČNU LOKACIJU ILI ADRESU GDJE JE NASTAO POŽAR, NESREĆA U PROMETU, POPLAVA ILI NEŠTO DRUGO TE OSTAVITI SVOJE PODATKE I BROJ TELEFONA NA KOJI VAS SE MOŽE DOBITI U SLUČAJU DA BI ZATREBALE DODATNE INFORMACIJE

NE SPUŠTAJTE SLUŠALICU

DOK VI RAZGOVARATE VATROGASNA POSTROJBA VEĆ KREĆE NA MJESTO DOGAĐAJA PA NEKA VAS NE ZABRINJAVA ŠTO SE OD VAS TRAŽE DODATNE INFORMACIJE ILI DOBIVATE UPUTE O POSTUPANJUponedjeljak, 17. listopada 2011.

PREVENCIJA - DIMNJACI

(autor:DVD Strmec)

Pred nama je sezona grijanje tako da je dobro izvršiti preventivne mjere da nebi došlo do požara ili trovanja,
eto nekoliko savjeta:

Dimovodni kanali - dimnjaci su okomiti kanali koji odvode plinove od ložišta u atmosferu. Materijal od kojeg se izrađuju dimnjaci treba biti negoriv, nepropustan za plinove, otporan na kemijsko djelovanje plinova, glatkih stjenki, čvrst i dobar toplinski izolator.

Odvodnja plinova (dima) temelji se na razlici u specifičnoj težini. Plinovi nastali izgaranjem lakši su od zraka na sobnoj temperaturi te se dižu u vis. Smetnje u funkcioniranju dimnjaka mogu nastati zbog:

Dimenziniranje i položaj dimnjaka

Dimnjak treba biti samostalni građevinski element sa svojim temeljem, izveden uz zid, a ne kao sastavni dio zida. Najpovoljniji su Schiedel dimnjaci od šamotnih cijevi i toplinske izolacije. Kod prolaza dimnjaka uz drvenu stijenu ili kod prolaza drvene grede uz dimnjak, unutarnja ploha dimovodnog kanala treba biti udaljena minimalno 20 cm od drva, a prostor zapunjen negorivim materijalom. Ako drvena greda treba proći kroz dimnjak, stavlja se mjena na dvije susjedne grede. (slika)
krovPoložaj dimnjaka u građevini treba planirati tako da ne presjeca greben ili uvalu krova. Dimnjak može biti okruglog, kvadratnog ili pravokutnog presjeka (kod pravokutnog odnos stranica ne smije biti veći od 1:1,5). Najpovoljniji je okrugli presjek. Poprečni presjek ovisi o veličini i broju priključenih ložišta, korištenom gorivu i otporu unutar dimnjaka. Minimalna visina dimnjaka iznosi 5 do 7 m za dimnjake za ložišta na kruta i tekuća goriva te 3 – 5 m za dimnjake za plinska ložišta. Grlo dimnjaka treba biti minimalno jedan metar iznad kose plohe krova ili 0,5 m iznad sljemena krova. Ako se u blizini nalazi tavanski prozor grlo dimnjaka mora nadvisiti gornji rub prozora za najmanje 1,5 m. (slika)

PREVENTIVA

dimnjacariU Republici Hrvatskoj trenutno je na snazi Tehnički propis za dimnjake u građevinama (N.N. 3/07) donesen od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, temeljem Zakona o gradnji (N.N. 175/03 i N.N. 100/04). http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
Kako bi dimnjak ispravno vršio svoju funkciju i ne bi predstavljao sigurnosnu prijetnju za svoje korisnike potrebno je držati se propisa. - pravilno dimenzioniranje Dimnjak mora biti izveden sukladno zakonskim propisima i tehničkim normama. - pravilna uporaba Dimnjak se smije upotrebljavati samo za gorivo za koje je predviđen. Ne smije se koristiti isti dimnjak za ložišta na kruta i plinska trošila, niti se na dimnjak predviđen za ložišta jedne vrste goriva (npr. plin) naknadno smiju priključivati ložišta na kruta goriva. - pravilno i redovito održavanje Dimnjačarske poslove može obavljati pravna osoba i fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima zaposlene osobe koje su stručno osposobljene za obavljanje dimnjačarskih poslova. Dimnjačarske poslove obavljaju pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji.

trumbePod održavanjem podrazumjevamo:

a) Čišćenje dimnjaka (redovito i izvanredno) Učestalost čišćenja uvelike ovisi o vrsti goriva koje se upotrebljava. Kod uporabe drva za loženje treba uzeti u obzir vrstu drva, njegovu vlažnost i druge faktore koji mogu utjecati na jače čađenje dimnjaka, naročito sadržaj smole u drvu. Kod korištenja peći na kruta goriva treba izbjegavati spaljivanje raznoraznog otpada, smolastih drva, lakiranih, premazanih, obojanih i natopljenih raznoraznim uljima ili otapalima. Osim što takva goriva uzrokuju jače onečišćenje, njihovim izgaranjem se oslobađaju razni toksični i štetni produkti izgaranja koji se usljed slabije propusnosti ili začepljenosti dimnjaka mogu vraćati u prostoriju. U prostorijama gdje se upotrebljavaju peći, bilo na kruta ili plinska goriva preporučuje se povremena ventilacija prostora (otvaranje prozora) kako bi se izvršila izmjena zraka. Treba uzeti u obzir da se kisik u prostoriji troši na gorenje, kao i da se uvjek mali dio produkata izgaranja vraća u prostoriju.
b) Kontrola i ispitivanje nepropusnosti U slučaju da postoji sumnja na ispravnost dimnjaka i njegovu nepropusnost ovlašteni će dimnjačar provesti vizualnu kontrolu i po potrebi tlačnu kontrolu dimnjaka. Vizualna kontrola unutrašnjosti dimnjaka se provodi pomoću za tu svrhu namjenjenih uređaja i kamera. Neispravan i porozan dimnjak predstavlja vrlo veliku opasnost za korisnike. Produkti izgaranja koji kroz porozan dimnjak ulaze u prostorije mogu biti toksišni i smrtonosni. Najčešće opasnost prijeti od ugljičnog monoksida (CO).
c) Sanacija dimnjaka U slučaju da je prilikom čišćenja ili kontrole dimnjaka uočeno njegovo oštećenje (puknuće, poroznost ili sl.) potrebno je pristupiti sanaciji dimnjaka. Na tržištu postoji čitav spektar gotovih proizvoda (inox, keramika) za sanaciju dimnjaka. Sanacija se najčešće vrši umetanjem gotovih elemenata u postojeći dimnjak. (slika)
Preventivni postupci – spriječite širenje požara dimnjaka na okolni prostor: - u blizini ložišta ne držite zapaljive materijale - vratašca za čišćenje dimnjaka uvjek moraju biti dostupna - vratašca moraju biti ispravna

 • nepovoljne razlike u temperaturi (vanjski zrak topliji od plinova nastalih izgaranjem)
 • nepovoljne struje vjetrova - loša toplinska izolacija dimnjaka.
 • nedostatna visina dimnjaka
 • nedostatan presjek dimnjaka
 • nepravilno održavanje i čišćenje
 • hrapava unutarnja stjenka dimnjaka


Djelovi dimnjaka:

pecA. ložište peći
B. pepelište peći
C. cirkulacija peći
D. priključak peći
E. dimovodni kanal
F. vratašca za čišćenje
G. grlo dimnjaka
H. dimnjačka kapa
I. visina dimnjaka


Prema načinu vučenja dimnjaka postoji:

a) okomito vučenje dimnjaka - dimnjak prolazi okomito kroz građevinu cijelom visinom ili ima završetak na katovima. Peći na katovima dolaze u pomaku. Okomito vučenje je najpovoljnije.
b) Koso vučenje dimnjaka pod kutem od 60° ili više - kanali idu po cijeloj visini ili završavaju na katovima. Peći na katovima dolaze jedna iznad druge.
c) shund dimnjak - izvodi se u višim građevinama. Sastoji se od sabirnog kanala koji ide po cijeloj visini i priključnih kanala po katovima koji su ispod stropa priključeni na sabirni kanal.

Svaki dimnjak mora imati vratašca za održavanje i čišćenje na vrhu dimovodnog kanala (potkrovlje ili ravni krov) i na dnu. Vratašca moraju biti od negorivih materijala (limena ili betonska). U prostorijama u kojima postoji opasnost od požara ugrađuju se dvostruka vratašca.
Priključak peći izvodi se šamotnom ili željeznom cijevi. Priključak ne smije ulaziti u presjek dimnjaka. Na vrh dimnjaka postavlja se kapa. Funkcija kape je zaštita dimnjaka od nepovoljnih struja vjetrova.
Dimnjak u dijelu koji se nalazi u negrijanim prostorima (tavan) ili na krovu treba obzidati kako bi se postigla zadovoljavajuća toplinska izolacija i spriječio gubitak topline plinova nastalih izgaranjem prije nego što oni izađu iz dimovodnog kanala u atmosferu.

Materijali za izradu dimnjaka mogu biti:

a) cigla - zida se u produžnom mortu, ima mnogo fuga i hrapavu površinu. Ne smije se upotrebljavati šuplja cigla.
b) beton - ima lošu toplinsku izolaciju pa ga je potrebno dodatno izolirati ili izvesti deblju stjenku.
c) šamotne cijevi - potrebno ga obzidati
d) salonit - ima lošu toplinsku izolaciju, pa dolazi do kondenzata koji se cijedi i ostavlja mrlje. Na visokim temperaturama može doći do pucanja

Požar dimnjaka i gašenje

Požar je svako nekontrolirano gorenje, a za posljedicu može imati materijalnu štetu i/ili ljudske žrtve. Pravilnim ponašanjem tj. pridržavanjem određenih pravila požar se može izbjeći, a pravovremenim uočavanjem požara i ranim početkom gašenja šteta koju uzrokuje se može smanjiti na minimum.
Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala, sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen čađa u dimnjaku će izgoriti bez posljedica, te će dimnjak ostati čist.Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:

a) let iskri - iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal što može uzrokovati zapaljenje.
b) zagrijavanje zidova - dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i sl.) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor.
c) prijenos požara na građevinske elemente zgrade - kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija) koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice.
d) pucanje dimnjaka - uzrok tome je vrlo visoka temperatora koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu - i do 1000°C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.

Pokazatelji da je došlo do požara dimnjaka:

 • karakterističan zvuk koji dolazi iz dimnjaka poput glasnog huktanja.
 • jako zagrijani zidovi kojima je obzidan dimovodni kanal. Oprez, ponekad su toliko vrući da može doći do opekotina prilikom diranja takvih zidova.
 • let iskri iz grla dimnjaka
 • karakterističan miris paleži.


Postupak u slučaju da je došlo do požara dimnjaka

a) Nazovite vatrogasce na broj 93 Dežurni djelatnik će trebati vaše podatke (ime i prezime, telefon, adresu), postupite prema njegovim naputcima.
b) Prigušite otvore za zrak na ložištu kako bi smanjili gorenje i postupno gasite peć (ložište). Ne uljevajte naglo vodu u peć jer bi moglo doći do naglog razvoja pare što može uzrokovati opekline i do pucanja peći usljed nagle promjene temperature (ovisno o materijalu izrade)
c) Obavjestite susjede o događaju kako bi spremni dočekali vatrogasce.

4 komentara:

 1. Stvarno ...! prozori i staklo trebala biti neovisna arhitektonski element sa svojim temeljem, izgrađena uz zid, a ne kao sastavni dio zida .... odnosno siguran za domove i industrije ..
  Hvala za sudjelovanje ...!

  OdgovoriIzbriši
 2. Koliko često je potrebno čistiti dimnjake od plinskih peći?
  peleti spačva

  OdgovoriIzbriši